Organic Shea Butter: 4 oz.

100% Pure Shea Butter - Organic